F-Moradi Voorlichting Training Begeleiding

F-Moradi helpt je verder te gaan.

Met 15 jaar ervaring bij Vluchtelingenwerk Eindhoven heb ik met veel mensen contact gehad om hun problemen met maatschappelijk werk te bespreken.
Over mijContact

Mevr. Fereshteh Moradi

15 Jaar+ werkervaring
Mijn naam is Fereshteh Moradi. Zelf ben ik een aantal jaren geleden uit een Islamitisch land naar Nederland gekomen. Een land waar eerwraak dagelijks voorkomt, waar vrouwen naar hun man, broer of vader moeten luisteren en waar vrouwen als eigendom worden beschouwd. Bij Vluchtelingenwerk Eindhoven heb ik 5 jaar gewerkt en veel mensen gesproken die met het probleem eerwraak te maken hadden. Dat is uitgegroeid tot een veelomvattender eerwraak project. Hiervoor heb ik een training opgezet en gegeven aan vrouwen die met eerwraak te maken hebben. In de training zit veel van mijn praktijkervaring verwerkt. Ik geloof in gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Vrouwen moeten zelf over hun leven kunnen beslissen, zelf hun religie kunnen bepalen, zelf een vriend kunnen kiezen. Van hieruit maak ik mij sterk om het probleem eerwraak aan te pakken.
0
+
Jaar ervaring
0
+
Tevreden Cliënten
0
Certificaten & diploma's
0
Aangesloten praktijken

— Wat is eerwraak? —

Eerwraak trainingen

Over eerwraak is de laatste jaren veel geschreven. Eerwraak is een fenomeen waarbij de ‘geschonden eer’ van een vrouw of meisje wordt gewraakt om de eer te redden. Dit gaat vaak om haar kuisheid; ze mag geen ongeoorloofd contact hebben met iemand van het andere geslacht. Indien dit wel gebeurd wordt het aanzien van de familie aangetast. Wanneer er over haar geroddeld wordt, er vermoedens of aanwijzingen zijn van haar ‘geschonden eer’, wordt haar vader, broer of echtgenoot aangespoord om de aangetaste eer te wreken. Bijvoorbeeld door de vrouw te verstoten, haar terug te sturen naar het land van herkomst, of in geval van verkrachting, haar te dwingen te trouwen met de dader. In het uiterste geval wordt de vrouw vermoord. Soms gebeurt dit ook met de man die haar eer geschonden heeft. (Zie ook het rapport ‘Eerwraak in Nederland’, Transact, het landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld.)
Eerwraak is vaak een openbare actie om omstanders te laten zien dat de eer gewroken is. Eerwraak komt vooral veel voor  binnen de Turkse, Marokkaanse, Iraakse, Iraanse, Afghaanse, Pakistaanse en Hindoestaanse gemeenschap.

Training voor allochtone vrouwen

Het doel van de training is het bieden van ondersteuning en handvatten om vrouwen te helpen om een weg te vinden naar een zelfstandig en gelijkwaardig bestaan in Nederland.

Er wordt gestreefd naar het:

 • In gang zetten van het bewustwordingsproces rondom eerwraak
 • Taboe te doorbreken dat er op eerwraak rust
 • Leren herkennen van eerwraak signalen
 • Leren omgaan met eerwraak signalen
 • Bewust worden van de eigen kracht
 • Ontdekken van mogelijkheden van zelfontwikkeling
 • Ontwikkelen van de zelfredzaamheid
 • Durven maken van eigen keuzes

Eerwraak brochure

Doelgroep

De cursus is bestemd voor islamitische allochtone vrouwen. Echter ook andere vrouwen die behoefte hebben aan voorlichting en training rondom eerwraak zijn welkom.

Omdat de cursus diep ingaat op de persoonlijke situatie van de deelnemers is het van groot belang dat er sprake is van vertrouwen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de docent op gelijke voet staat met de deelnemers en dat er tussen de deelnemers een gevoel van samenhorigheid bestaat.

De voertaal tijdens de training is Nederlands. Voor sommige vrouwen, die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen, is het moeilijk om zich in het Nederlands te uitten, vooral indien het emoties betreft. Daarom is het raadzaam dat er een tolk bij de bijeenkomsten aanwezig is.
Aanmelden voor de training kan zowel schriftelijk als mondeling.

Voorlichting aan beroepsgroepen

Door het bewustwordingsproces op gang te brengen bij (potentiële) slachtoffers en hun omgeving, kan er zowel preventief als curatief gewerkt worden. Men accepteert deze manier van leven niet langer en trekt eerder aan de bel voor hulp.

 

De Nederlandse samenleving en daarmee ook de dienstverlenende c.q. hulpverlenende beroepsgroepen zijn echter ook nog te weinig bekend met het onderwerp Eerwraak. Hierdoor durft men het onderwerp niet snel bespreekbaar te maken met het (potentiële) slachtoffer en haar/zijn omgeving. Men is bang de ander nog meer in de problemen te brengen of zelfs in levensgevaar.

 

Ook worden signalen waarbij sprake is van eerwraak of Eergerelateerd geweld niet of te laat herkent. Het is belangrijk dat men weet op welke manier het slachtoffer benaderd en begeleid moet worden.

Contact

Doel “Opvoeden in Dialoog”

Het doel is het uitbreiden van een maatschappelijk draagvlak, betrokkenheid en blijvende verbindingen te creëren. We willen met het project de positie van de ouders versterken, in het speciaal moeders, in hun opvoeding en zelfvertrouwen, omdat zij als voorbeeld dienen voor hun kinderen. Dit doel willen we bereiken door onder meer hun positie en vaardigheden te verstevigen, vooral in wijken waar gezinnen kwetsbaar zijn voor polarisatie en/of radicalisering.

Wij zetten met ons project “Opvoeden in Dialoog” in op een curatieve aanpak door o.a.:

 • Dialoogbijeenkomsten organiseren.
 • Deel nemen aan bijeenkomsten van de wijk en ook samen met professionele organisaties werken.
 • We bieden naast dialoogbijeenkomsten ook mogelijkheid om ouders, vooral moeders die individuele ondersteuning bieden, die ze nodig hebben.
 • Signaleren van polarisatie en radicalisering te herkennen, erkennen en doorverwijzen.
 • Een netwerk van getrainde dialoogleiders die opvoeders ondersteunen en polarisering/radicalisering van jongeren herkennen.

Werkwijze om te komen tot maatschappelijk effect

Het project “Opvoeden in Dialoog” draagt bij aan het doel om de positie en vaardigheden van opvoeders te verstevigen in wijken waar gezinnen kwetsbaar zijn voor polarisatie en/of radicalisering. Dit doel kan alleen bereikt worden door anderen hierbij te betrekken en door samen te werken met partijen. Er wordt samengewerkt met de volgende organisaties: Radar, Farant, Scholen, jongerencentrum, BBS scholen, zelforganisaties, GGD, Moskee, Islamitische scholen. Deze staan in de wijken West, Noord en Zuid-Oost.

 

Daarbij nemen we in 2020 de volgende stappen:

 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
 • Uitbreiden van dialoogleiders en sleutelfiguren; hen meer opleiden/trainen en meer de krachten gaan bundelen;
 • Uitnodigen van dialoogleiders/sleutelfiguren in de werkgroep ‘Opvoeden in Dialoog” om gezamenlijk het vraagstuk aan te pakken;
 • Voorkomen van escalatie door een curatieve aanpak bij signalen;
 • Uitnodigen om dialoogleiders op te nemen in de eigen ondersteuningsstructuur en om een achterwacht binnen de organisatie in te stellen.

We zullen mee denken met straatcultuur verandering in de wijk; het doel is om te gaan samenwerken met verschillende organisaties.

Contact

— F Moradi.nl —

Algemene voorlichting
De algemene voorlichting is bestemd voor iedereen die geinteresserd is in het onderwerp eergerelateerd geweld. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, scholen, organisaties, bedrijven etc. en allen die individueel direct of indirect te maken hebben of kunnen krijgen met de islamitische cultuur.

In een presentatie wordt ingegaan op wat eerwraak is en op verschillen in de nederlandse en islamitische cultuur. Hoe kun je een mogelijke eerwraak situatie herkennen en welke wegen zijn er naar de hulpverlening om deze problemen te helpen voorkomen.

— Voor al uw vragen —

Contact

Verstuur bericht

Fmoradi Voorlichting en Training Eerwraak
Fereshteh Moradi